จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา หรือเรียกสั้นๆว่า โคราช เป็นจังหวัดแรกของเส้นทางเข้าสู่ภาคอีสานของไทยและเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของไทยโดยมีเนื้อที่ราว 128.27 ตารางกิโลเมตร จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นจังหวัดที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่ต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงยุคสำริดและยุคเหล็ก จากหลักฐานที่พบเป็นภาพเขียนสีในเขาจันท์งาม จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ในสมัยก่อนยังเป็นเมืองเสมา หลักฐานที่เชื่อว่านครราชสีมาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดจากหลักฐานในปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทหินในรูปแบบขอมโบราณในตอนนั้นถูกตั้งชื่อว่า เมืองพิมาย ซึ่งปรากฏในจารึกของเขมรมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 1159 ถึง พ.ศ. 1180

ชื่อของนครราชสีมา เริ่มปรากฏในช่วงสมัยของพ่อขุนผาเมืองสันนิฐานว่าเริ่มเปลี่ยนชื่อมาเป็น เมืองนครราช ที่มีการกล่าวถึงเมืองนี้ในนครวัดของกัมพูชา ซึ่งคำว่า นครราชสีมา มีความหมายมาจากอาณาจักรขนาดใหญ่ และคำว่าโคราชมีคำมาจากภาษาเพี้ยนมาจากคำพูดตามสำเนียงชาวบ้านในสมัยนั้น ซึ่งคำว่าโคราชจึงกลายมาเป็นชื่อเรียกสั้นๆของนครราชสีมา แต่เดิมนครราชสีมามีชื่อเรียกว่า เมืองนครราชสีมา และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2475และช่วงการเปลี่ยนการปกครองซึ่งเปลี่ยนจากเมืองหรือมณฑลมาเป็นจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน

ภูมิประเทศของนครราชสีมาประกอบด้วยพื้นที่เขตที่ราบสูงเรียกว่า ที่ราบสูงโคราช มีเนื้อที่ประมาณ 20,493 ตารางกิโลเมตร และประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีเนื้อที่รวมกัน 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัด รวมถึงพื้นที่ของแหล่งน้ำจืดที่ 280,313 ไร่